انجمن های مهندسی آلفا

نسخه‌ی کامل: همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.

همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری

صفحه‌ها: 1 2 3 4 5 6

موضوع‌ها

 1. بررسی الگوهای امنیتی شهروندان درفضاهای شهری و ارائه راهکارهای مناسب برای افزایش آن (0 پاسخ)
 2. نقش مصالح نانودرطراحی بناهای بامعماری پایدار (0 پاسخ)
 3. نقش مجتمع های تفریحی توریستی دراقتصادگردشگری (0 پاسخ)
 4. تحلیل و ارزیابی سرانه فضای سبزشهری درمنطقه 6تهران بین نواحی 1تا6 (0 پاسخ)
 5. بررسی دلایل عدم استقبال ساکنین بافت فرسوده شهرارومیه ازطرح های نوسازی و بهسازی (0 پاسخ)
 6. تحلیلی برنقش محیطهای شهری اجتماع پذیردرتعاملات اجتماعی شهروندان (0 پاسخ)
 7. نقش سرمایه اجتماعی درتوسعه شهری (0 پاسخ)
 8. پیاده مداری شاخصه ی شهرانسانی (0 پاسخ)
 9. گرایش گسترده ای که امروزه به عنوان معماری خلسه آوربیان میشود (0 پاسخ)
 10. بررسی عوامل بازدارنده بانوان دراستفاده ازفضاهای شهری جهت گذراندن اوقات فراغت (0 پاسخ)
 11. جایگاه فرهنگ شهرنشینی دروندالیسم و جرایم شهری (0 پاسخ)
 12. تحلیل و بررسی تزئینات معماری و طرح معماری به کاررفته درخانه صادقی اردبیل (0 پاسخ)
 13. تحلیل و بررسی طراحی داخلی خانه های تاریخی دوره قاجار شهراردبیل مطالعه موردی نقش ارسی (0 پاسخ)
 14. حفاظت ازمعماری بومی به عنوان ابزاری درجهت توسعه معماری پایداربابررسی معماری بازارها (0 پاسخ)
 15. کارآفرینی درگردشگری شهری ـ روستایی برای توسعه پایدارمورد مطالعه شده استان آذربایجان (0 پاسخ)
 16. تدوین مدل ساختاری درمدیریت شهری درجهت دستیابی به مدیریت پایدارشهری (0 پاسخ)
 17. بهره گیری ازحضورطبیعت درمعماری پایداربررسی موردی: نقش گودال باغچه درمعماری مدرسه (0 پاسخ)
 18. نقش گردشگری شهری دررشداقتصادی جمهوری اسلامی ایران (0 پاسخ)
 19. مدیریت سرمایه گذاری درگردشگری شهری (0 پاسخ)
 20. آسیب شناسی پدافندی ساختارشهری بااستفاده ازتحلیل سلسله مراتبی AHP,GIS (0 پاسخ)
صفحه‌ها: 1 2 3 4 5 6